Greeting

Lorem i elit.

ตุง เมืองน่าน

ก้าวสู่ฤดูหนาว...ท่องที่ยวและลงมือประดิษฐ์โคมมะเต้าบ้านม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน หนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่จะทำให้คุณมีประสบการณ์ร่วมกับเจ้าของพื้นที่เข้าใจและเข้าถึงจิตวิญญาณของพื้นที่ผ่านการลงมือทำ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เป้าหมายใหม่ของการท่องเที่ยว

กิจกรรมอบรมสืบค้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเทศไทยใน 6 พื้นที่พิเศษ

Contact Details

คณะทำงานโครงการวิจัยชุดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การรวมมือของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail : admin@ctthailand.net