Greeting

Lorem i elit.

ตุง เมืองน่าน

เมษายน..ก้าวผ่านช่วงเวลาสำคัญแห่งปี ด้วยการประดิษฐ์ตุงค่าคิง เสดาะเคราะห์-ต่ออายุแบบชาวล้านนา ณ วัดพระเกิด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เป้าหมายใหม่ของการท่องเที่ยว

กิจกรรมอบรมสืบค้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเทศไทยใน 6 พื้นที่พิเศษ

Contact Details

คณะทำงานโครงการวิจัยชุดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การรวมมือของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail : admin@ctthailand.net