การปลูกข้าวไร่ ชุมชนกกสะทอน

ต.ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ.เลย

การทำนาข้าวไร่ คือ การปลูกข้าวบนภูเขา เชิงเขาและที่ดอนโดยไม่มีน้ำขังในพื้นที่ปลูก การปลูกจะใช้วิธีการหยอด แล้วกลบดินปากหลุมเมื่อฝนตกลงมาก็จะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว พันธุ์ข้าวที่ปลูกจึงใช้ข้าวเบา มีอายุสั้นใช้เวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวกินเวลาประมาณ 3 เดือน กระบวนการปลูกข้าวไร่ จะประกอบด้วย การเตรียมดิน การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การหยอดข้าว การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

การเรียนรู้การปลูกข้าวไร่ การได้สัมผัสและทดลองแยกแยะความแตกต่างของพันธุ์ข้าวแต่ละชนิด รวมถึงการลงมือหุงข้าวด้วยอุปกรณ์แบบดั้งเดิมหรือการนำข้าวไร่มาแปรรูปเป็นอาหารแบบอื่นๆ เช่นข้าวแตนหรือไอศครีมจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก “ข้าว” อาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยทุกคนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/KXEhLM

การปลูกข้าวไร่ ชุมชนกกสะทอน

คุณโย ลำพึง

ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย  จ.เลย

091-2820556