การจักสาน บ้านต้าม

ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

ชุมชนบ้านต้าม เป็นชุมชนอายุกว่า ๑๕๐ ปี ภูมิประเทศของชุมชนบ้านต้ามมีภูเขาล้อมรอบและมีลำห้วยต้ามไหลผ่านหมู่บ้าน มีพื้นที่ป่าชุมชนที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไผ่และต้นตาว (ลูกชิด) เป็นจำนวนมาก และเพื่อการจัดการทรัพยากรให้ยั่งยืน ชุมชนได้มีข้อตกลงในการใช้ไม้ไผ่ร่วมกัน ชุมชนบ้านต้ามใช้ไม้ไผ่ ในการจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน เช่นกระติบข้าวเหนียว หวดนึ่งข้าว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของชุมชน บ้านต้ามได้คัดสรรกิจกรรมที่ใช้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยว ก่อนลงมือทำเครื่องจักสานด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวจะได้ทำความรู้จักเครื่องจักสานที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนบ้านต้าม รวมไปถึงเครื่องจักสานที่ใช้ในพิธีกรรมของชุมชน คือ "ตาแหลว" ประเภทต่างๆ ตามคติความเชื่อของคนในชุมชน รวมถึงการสานไม้ไผ่ให้เป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กระต่ายและม้า 

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/gbYVnZ

การจักสาน บ้านต้าม

คุณบุณฑิกา  งามสมฤทธิ์

หมู่ 6 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

084-528-6120