การทำผ้าห่มตาโก้ง บ้านนาซาว

ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน

การทำผ้าตุ้มลายตาโก้งบ้านนาซาว เป็นวิถีของการพึ่งพาตนเองในสังคมเกษตรกรรมที่จะต้องผลิตสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต ในอดีต บ้านนาซาวมีการปลูกฝ้ายในพื้นที่ดอน หรือพื้นที่แล้งน้ำ และเก็บฝ้ายในช่วงฤดูหนาวก่อนจะ นำไปปั่นและทำเส้นด้าย การย้อมสี และการเตรียมเส้นฝ้ายเพื่อการทอ  โดยทั่วไป เมื่อว่างเว้นจากงานเกษตรกรรม สตรีในชุมชนบ้านนาซาวจะทอผ้าสำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในครัวเรือน ผ้าทอลายตาโก้งที่ทอโดยหญิงสาว เป็นการแสดงถึงความพร้อมในการ “ออกเรือน” หรือออกไปแต่งงานเพื่อไปสร้างครอบครัวใหม่ ผ้าห่มตาโก้งเป็นงานหัตถกรรมที่เป็นแรงงานของความรัก จากแม่สู่ลูกและคนในครอบครัว และจากหญิงสาวถึงชายหนุ่ม

นักท่องเที่ยวสามารถ “เรียนรู้” รูปแบบและลวดลายของผ้าห่มตาโก้งในอดีตนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ และลงมือสร้างสรรค์ขึ้นจากการลงมือทำ โดยนักท่องเที่ยวจะได้เข้าใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมผ้าในชุมชนบ้านนาซาว จากนั้นจะได้เรียนรู้กระบวนการทอผ้า การทำผ้าตุ้ม (ผ้าห่ม)ลายตาโก้ง โดยเริ่มจากการทำความรู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้า ทำความรู้จักดอกฝ้าย และกระบวนการเตรียมเส้นฝ้าย การทอ และกระบวนการตกแต่งเชิงผ้าตุ้ม

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/W1zfiP

 

การทำผ้าห่มตาโก้ง บ้านนาซาว

คุณพีชญา กาคำ

ตำบลนาซาว อ.เมือง จ.น่าน

086-190-5022