วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน บ้านบางละมุง

          ท่ามกลางแสงสีของเมืองพัทยาที่อยู่ในเวิ้งอ่าวด้านหนึ่ง และท่าเรือแหลมฉบังอันพลุกพล่านในเวิ้งอ่าวอีกด้านหนึ่ง คุณธวัชชัย ประคองขวัญและคุณนพพร ศรีเกษตร ซึ่งเป็นผู้นำของ“กลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง” ยืนหยัดที่จะดำรงวิถีชีวิตประมงแบบพื้นบ้านในพื้นที่ซึ่งระหว่างความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรม ชุมชนยืนยันที่จะยึดถืออาชีพทำการประมงเพื่อเลี้ยงครอบครัวด้วยการสืบทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง การกันพื้นที่ชายฝั่งเป็นเขตอนุรักษ์และการจัดตั้ง “ธนาคารปูม้า” ในช่วงเวลาไม่กี่ปี ชุมชนประสบผลสำเร็จที่จะฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง และด้วยความภาคภูมิใจของความเป็นชุมชนประมงเก่าแก่ของเมืองพัทยา ชุมชนบ้านบางละมุงได้เลือก “จั่นดักปูม้า” ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงดั้งเดิมของชุมชน ให้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งทางทรัพยากรทางทะเลของชุมชน (ปูม้า) และขณะเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียรของผู้ประกอบอาชีพประมงของบ้านบางละมุง

          นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของการทำประมงของเมืองพัทยาในอดีต เรียนรู้ การถักอวน การทำจั่นดักปู การลงอวนดักปู การเลี้ยงหอยหวาน การตกหมึกและกิจกรรมทางทะเลต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากเป็นการสืบสานเรียนรู้การทำอาชีพประมงของเมืองพัทยาแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจ “จิตวิญญาณ” ดั้งเดิมของพื้นที่เมืองพัทยา

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/rPBgVj

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/EZH6Jp

 

 

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน บ้านบางละมุง

คุณธวัชชัย ประคองขวัญ และคุณนพพร ศรีเกษตร

๙๘ ม.๒ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๑๖๙๐๐๓