วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน : ชุมชนแหลมกลัด

อ่าวตราด เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นคุ้งทะเลและแหลมที่ยื่นลงไปในอ่าวไทยประกอบไปด้วย ๘ ตำบลในจังหวัดตราดที่ติดชายแดนไทยและกัมพูชา ตำบลแหลมกลัดตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวตราดด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกติดเทือกเขาบรรทัด มีแม่น้ำลำคลองไหลลงปากอ่าว ทำให้มีระบบนิเวศชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนแหลมกลัด เป็นชุมชนประมงพื้นบ้าน มีวิถีการทำประมงชายฝั่งที่สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ในอดีตแหลมกลัดเป็นชุมชนห่างไกล จึงเป็นพื้นที่ของการหลบซ่อนของโจรผู้ร้าย และเป็นพื้นที่ของการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ชุมชนแหลมกลัดเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในการจับสัตว์น้ำร่วมไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งอันโดดเด่น วิถีของการประมงชายฝั่งที่มีเอกลักษณ์ทำให้เกิดกฎ กติกา ของการดำรงอยู่ของคนกับธรรมชาติให้สอดคล้องกันซึ่งช่วยรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเรียนรู้ วิถีชีวิตการทำประมงชายฝั่งบริเวณปากอ่าวตราด ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ผ่านการลงอวนดักปูม้า การงมหอยขาว และลงเรือชมปลาโลมาในบางฤดูกาล รวมถึงเรียนรู้การทำ “น้ำพริกเกลือ” น้ำจิ้มทะเลสูตรของชุมชนที่เข้ากันได้ดีกับเนื้อปูม้าสด รสหวานที่เป็นทรัพยากรจากชายฝั่งอันมีชื่อเสียงของอ่าวตราด

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/9N2ZEJ

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/E5TvzU

 

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน : ชุมชนแหลมกลัด

คุณธิติ ถาวรธนนท์ : โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๙๗-๘๔๕๗

ชุมชนแหลมกลัด จังหวัดตราด