หล่อเหรียญทวารวดีเมืองอู่ทอง

ทวารวดี มาจากคำว่า โถโลโปตีหรือโกโลโปตี (Tolopoti) สันนิษฐานว่าเป็นชื่อของอาณาจักร และกลุ่มเมืองโบราณรวมถึงโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบในบริเวณลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและมีอายุตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ลงมาถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันร่องรอยเมืองโบราณและจารึกต่างๆ ในสมัยทวารวดี พบกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ในภาคกลางพบกระจายอยู่ตามลุ่มแม่น้ำสำคัญต่างๆ เช่น แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา

ทวารวดีมีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้า มีการจัดระบบชลประทานทั้งภายในและภายนอกเมือง มีการขุดคลอง สระน้ำ การทำคันบังคับน้ำหรือทำนบ ปรากฏร่องรอยของคันดินซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นถนนเชื่อมระหว่างเมือง หลักฐานทางโบราณคดีที่พบไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือประติมากรรมล้วนแล้วแต่แสดงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และศิลปกรรม เช่น เทคนิคตัดศิลาแลง การสกัดหิน ประติมากรรม การหล่อสำริด การหลอมแก้ว ฯลฯ.

เหรียญทวารวดี ที่ค้นพบจากโบราณสถานของเมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี จึงเป็นโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดีย ผ่านการค้าขายทางไกล การทดลองหล่อเหรียญทวารวดีจากต้นแบบของเหรียญที่ค้นพบจากแหล่งโบราณคดีของเมืองอู่ทองด้วยตนเอง จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้แรงบันดาลใจที่จะศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของของพื้นที่เมืองอู่ทอง

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/vh7RyG

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/6D1jWahttps://goo.gl/GHk0Qp

 

หล่อเหรียญทวารวดีเมืองอู่ทอง

คุณสมศักดิ์ กลิ่นจันทร์

โรงหล่อวิเชียร  

๑๘๙๗ /๘ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : ๐๙๒-๖๙๖-๖๓๐๖