ปั้นและเขียนลายสังคโลก : บัวสังคโลก

"สังคโลก" เป็นคำเรียกเครื่องถ้วยที่ผลิตในสมัยสุโขทัยและอยุธยา ช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ สันนิษฐานว่าระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ อาณาจักรสุโขทัยได้เริ่มมีการติดต่อกับจีน โดยเฉพาะจีนตอนใต้และอันนัม หรือเวียดนาม และได้พัฒนาการผลิตเครื่องถ้วยที่คล้ายคลึงและมีลวดลายจากเครื่องถ้วยจีน มีทั้งที่ใช้ลายขุด ขูดใต้เคลือบ เป็นลวดลายต่างๆ เช่น ดอกบัว ลายดอกไม้ก้านขด ลายปลา

แหล่งเตาเผามากกว่า 1,000 เตาที่ปรากฏเรียงรายริมแม่น้ำยมของจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าสุโขทัยและศรีสัชนาลัย แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของการผลิตสังคโลกเพื่อใช้ในชุมชนและเพื่อการส่งออก การปั้นและเขียนลวดลายสังคโลกจึงเป็นหัตถศิลป์ที่สืบทอดและส่งต่อจากอดีตถึงปัจจุบัน

บัวสังคโลก สั่งสมความชำนิชำนาญในการปั้นและการวาดลวดลายสุโขทัยที่ปรากฏอยู่ในถ้วยและชามสังคโลก โดยเฉพาะภาพปลาแม่น้ำ (ปลากา) และดอกบัว และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับลวดลายเฉพาะของอาณาจักรสุโขทัยและ “จิตวิญญาณ”ของพื้นที่เมืองสุโขทัยในอดีตที่ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะดอกบัวนั้นถือเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยอีกด้วย

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/C8Sg6P

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/QOFuHQ

 

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : บัวสังคโลก

คุณสุดสุดา เขียวบาง : บัวสังคโลก

๒๓๖/๑ หมู่ ๓ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๖๖-๑๓๙๐