เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปกับ กิจกรรมแกะสลักพระไม้ วัดมหาโพธิ์