พระเถรานุเถระ รวม 42รูปมาเยี่ยม ณ.บ้านกะเณชา

พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคาราม เจ้าคณะภาค7และเจ้าคณะหลายจังหวัด พระเถรานุเถระ รวม42รูป ณ.บ้านกะเณชา