หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว

หนังสือคู่มือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

http://ctthailand.net/upload/pdf/creativetourism_manual.pdf