การปักผ้าอิ้วเมี่ยน ชุมชนจอมแขวน

ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

"เมี่ยน" (MIEN) หรือ " อิ้วเมี่ยน" (IU MIEN) มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนตอนใต้ แถบมณฑลกวางสี กวางเจา และยูนนาน ก่อนอพยพเข้ามาในเวียดนาม ลาวและประเทศไทย ในเขตจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และที่จังหวัดกำแพงเพชร

งานหัตถกรรมที่โดดเด่นของชาวอิ้วเมี่ยนคือการปักผ้าที่มีเทคนิคการปักผ้าเฉพาะของตนเอง ๔ แบบ และมีลวดลายซับซ้อน การใช้สีและลวดลายต่างๆนั้นเชื่อมโยงกับตำนานของเผ่าพันธุ์ การปักผ้าแบบชาวอิ้วเมี่ยนนั้นท้าทายศักยภาพของนักท่องเที่ยวที่แม้จะมีประสบการณ์ในการปักผ้ามาก่อน เนื่องจากวิธีการการปักผ้าของชาวอิ้ว เมี่ยนที่สืบทอดกันมาแต่บรรพชนนั้นต่างออกไป โดยจะปักผ้าจากด้านหลังขึ้นมาทางด้านหน้าและมีวิธีจับเข็มที่ต่างออกไป และในการปักบางเทคนิคนั้นจะทำให้ลวดลายด้านหน้าและด้านหลังมีความเหมือนกัน

การเรียนรู้การปักผ้าแบบชาวอิ้วเมี่ยน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเข้าใจวิถีชีวิต คติความเชื่อและภูมิปัญญาของชาวอิ้วเมี่ยนได้อย่างแท้จริง นอกจากความงามแล้ว ลวดลายปักบนผื้นผ้าของชาวอิ้วเมี่ยนยังแฝงความหมายที่ผูกโยงกับความเชื่อและวิถีชีวิต

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/67ZVGG

 

การปักผ้าอิ้วเมี่ยน ชุมชนจอมแขวน

คุณอนุสรณ์  ฟุ้งรุ่งนิรัติศรัย

หมู่ 17 บ้านจอมแขวน ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

091-3047115