การแกะสลักพระไม้ วัดมหาโพธิ์

 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

การเรียนรู้การแกะหรือสร้างพระไม้ที่วัดมหาโพธิ์นั้น นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาและพุทธลักษณะของพระไม้ที่เป็นประธานของวัด ได้เรียนรู้สัดส่วนแบบโบราณของการสร้างพระพุทธรูป เรียนรู้เครื่องมือต่างชนิดที่ใช้ และได้ลงมือทำภายใต้การแนะนำของพระภิกษุที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างพระพุทธรูปไม้

นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ไปตามขั้นตอนต่างๆแล้ว และเมื่อภายหลังที่สามารถทำได้จนสำเร็จ นักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่จะได้เพิ่มพูนศักยภาพใหม่ๆของตนเองเท่านั้น เพราะการแกะสลักพระถือเป็นบุญกิริยาอย่างหนึ่งและเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาตามคติของชาวล้านนาด้วย

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/7emDZ4

การแกะสลักพระไม้ วัดมหาโพธิ์

คุณเพลินจิต  พ่วงเจริญ

วัดมหาโพธิ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

081-023-4452