วิถีมุสลิมจาม

          บรรพบุรุษของมุสลิมจามบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด นั้นอยู่ที่อาณาจักรจามปาประเทศเวียดนามก่อนที่จะอพยพโยกย้ายมาที่กัมพูชาและประเทศไทยในช่วงสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ มุสลิมจามกลุ่มหนึ่งได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบ้านครัวกรุงเทพมหานคร กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ที่ปากคลอง จังหวัดระยองและอีกกลุ่มหนึ่งได้ตั้งรกรากอยู่ทางภาคตะวันตกสุดของประเทศที่บ้านน้ำเชี่ยว และได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมชนสองศาสนา สามวัฒนธรรม”ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสอดประสานกลมกลืนของกลุ่มชุมชนมุสลิมไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนในขณะที่ยังคงธำรงรักษาศาสนาและวัฒนธรรมของตนได้อย่างแน่นแฟ้น

          สุรัตนา ภูมิมาโนช คือผู้ที่จะแนะนำและเชื่อมต่อให้นักท่องเที่ยวได้พบกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญของชุมชนเพื่อร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจมรดกวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมุสลิมจาม บ้านน้ำเชี่ยวชนมุสลิมภาคตะวันตกของประเทศ โดยนักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านการลงมืองมหอยปากเป็ดเย็บ “งอบบ้านน้ำเชี่ยว”ดึงตังเมกรอบ และทำ “ขนมยาหน้า”ซึ่งถือเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในวัฒนธรรมมุสลิมจามบ้านน้ำเชี่ยวเท่านั้นโดยอาศัยวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมแท้จริงและดั้งเดิมของชุมชน

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/PdKGGv

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/950glf

วิถีมุสลิมจาม

คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช (พี่หน่อย)

๔๒ ม.๑ ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ๒๓๑๒๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔-๘๙๒๕๓๗๔