เขียนลายสังคโลก : บ้านปรีดาภิรมย์

          กิจกรรมการเรียนรู้และวาดลวดลายสังคโลกผ่านผืนผ้าของบ้านปรีดาภิรมย์ โดยคุณธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและความหมายของลวดลายสังคโลก ซึ่งถือเป็นงานหัตถอุตสาหกรรมที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งลวดลายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลวดลายสัตว์ (ลายปลา ลายนกคุ้ม) ลวดลายพืชพรรณ (ลายดอกบัว ต้นไม้) และลวดลายเรขาคณิตแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม ความเชื่อและรูปแบบศิลปะเฉพาะของสุโขทัย

          การเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของลวดลายต่างๆของนักท่องเที่ยวพร้อมกับการลงมือคัดลอกหรือวาดลวดลายลงบนผืนผ้า เสื้อยืดหรือโคมไฟ จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของ “จิตวิญญาณของพื้นที่” เมืองสุโขทัย นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบลวดลายที่มีความเกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่ และเข้าใจอัตลักษณ์ของความเป็นเขตพื้นที่สุโขทัยมากขึ้น

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/VT6yjj

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/l3liw6 , http://goo.gl/6mXEZv

 

เขียนลายสังคโลก : บ้านปรีดาภิรมย์

คุณธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ (ฝน)

๒๗๑/๑ ม.๓ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๒๑๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕-๖๐๙๗๘๕๕

 

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้

http://www.wcgserver.com/creativetourism/pdf/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2