ตุง เมืองน่าน

          ตุง คือ ธงแขวนในวัฒนธรรมล้านนาประเภทหนึ่ง ใช้ประกอบในการประดับหรือประกอบพิธีกรรม ตุงล้านนามีหลากหลายรูปแบบ อาจทำด้วยกระดาษ ผ้า ไม้หรือโลหะ ในจังหวัดน่านมีความเชื่อและการทำ “ตุงค่าคิง” (ตุงก้าคิง) หรือตุงที่ขนาดความยาวเท่ากับความสูงของผู้ทำหรือผู้อุทิศ (ค่า-เท่ากับ/คิง-ตนเอง) โดยถือว่าเป็นการทำเพื่อการเสดาะห์เคราะห์หรือจัดทำขึ้นในช่วงพิธีสงกรานต์หรือช่วงปีใหม่ของล้านนา

          คุณลุงคำรบ วัชราคม คือผู้นำที่บุกเบิกการทำ “ตุงค่าคิง” ให้เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนวัดพระเกิด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และเป็นพื้นที่ของการศึกษาเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ความหมาย ความสำคัญของ “ตุงค่าคิง” ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ความหมายของสัญลักษณ์ในตุงที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมของพุทธศาสนา และนักท่องเที่ยวจะได้ถวายตุงให้กับพระสงฆ์ของวัดตามพิธีกรรมของคนล้านนา การทำตุงค่าคิง ที่วัดพระเกิดจึงไม่เป็นเพียงแต่การเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของชุชนเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าร่วมในความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนด้วย

          แม้ว่าในปัจจุบัน คุณลุงคำรบ วัชราคมจะยุติภาระกิจของการเป็นผู้สอนและการสื่อความหมายของการทำ “ตุงค่าคิง” ให้นักท่องเที่ยวอย่างไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ตาม แต่สมาชิกของชุมชนวัดพระเกิดยังคงพร้อมที่จะสืบทอดภาระกิจนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็ง

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/Nsj8iQ

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/VEyMj5

 

ตุง เมืองน่าน

ชุมชนวัดพระเกิด

วัดพระเกิด ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ. น่าน

โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๒-๓๑๘๘