ลูกปัดแบบโบราณเมืองอู่ทอง

          อาณาจักรทวารวดีในอดีตเป็นรัฐพุทธศาสนาโบราณที่สำคัญของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เติบโตและรุ่งเรืองขึ้นในฐานะเป็นเมืองท่าที่ติดต่อค้าขายกับต่างชาติ อาณาจักรทวารวดีเป็นดินแดนที่เชื่อมโยงอารยธรรมทั้งจากจีน อินเดียและวัฒนธรรมอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไป

          “เมืองโบราณอู่ทอง” อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นอกจากจะปรากฏคูน้ำคันดินที่แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณในยุคทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) และพบโบราณวัตถุเช่นธรรมจักรศิลาที่แสดงให้เห็นอิทธิพลของพุทธศาสนาแล้ว ยังพบลูกปัดโบราณจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับอาณาจักรสำคัญของโลกเช่น อินเดีย อาหรับและโรมัน ลูกปัดที่พบมีทั้งที่ผลิตจากดินเผา กระดูกสัตว์ หิน แก้วและทองคำ

          การเรียนรู้การร้อยลูกปัดและการผลิตลูกปัดแก้ว โดยสำนึก ทองรักชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาและความสำคัญของลูกปัด “ทวารวดี” ในฐานะที่เป็นวัตถุพยานของความมั่งคั่งในอดีตของอาณาจักรโบราณของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมโยงกับอารยธรรมอื่นๆของโลก และในขณะเดียวกัน การร้อยลูกปัดและการผลิตลูกปัดของนักท่องเที่ยวก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความสำคัญ ความประณีตของการผลิตลูกปัดผ่านศักยภาพของตนเอง

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/MXgAMJ

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/Gy3VwK

 

ลูกปัดแบบโบราณเมืองอู่ทอง

คุณสมนึก ทองรักชาติ

๑๑๑๑/๒ ม.๖ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๓๙๓๕๓๕๓