วิถีชีวิตไทดำบ้านนาป่าหนาด

กลุ่มคนไทดำ อาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และมีชื่อเรียกต่างกันเช่น เช่น ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ลาวซงดำ ผู้ไทยดำ ไททรงดำ ไทโซ่งดำ ถิ่นฐานเดิมของชาวไทดำนั้นอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท ก่อนที่จะอพยพโยกย้ายไปหลายพื้นที่ของประเทศเวียดนาม ลาว และประเทศไทยซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายพื้นที่ รวมทั้งที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

คนไทดำมีความเชื่อเรื่อง “แถน” และผีบรรพบุรุษ ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดเป็นกลุ่มไทดำที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านภาษา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ อาหาร และเครื่องแต่งกายไว้ได้

การเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทดำที่ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ บ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย ผ่านมรดกวัฒนธรรมที่รับสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วรุ่นของชาวไทดำ เช่นทำ “ตุ้มนกตุ้มหนูและตุ้มต่อตุ้มแตน” (ดอกไม้ไทดำ) และ “หัวใจไทดำ” รวมถึงการเข้าร่วมวง “ฟ้อนแคน เล่นกอน”  กับชาวไทดำ เป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่จะทำความเข้าใจความหมายทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังไว้ในวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวไทดำ

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/3g6ZuY

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/lkuElbhttps://goo.gl/O5BH81

 

วิถีชีวิตไทดำบ้านนาป่าหนาด

คุณสำลาน กรมทอง และคุณขาน ซ้อนเปียซุง

ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๓๕-๔๗๓๘