ปักผ้าหน้าหมอนเมืองน่าน : โฮงเจ้าฟองคำ

น่านนคร เป็นอาณาจักรโบราณ ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์นครเชียงใหม่ ช่วงระยะเวลาเกือบ ๑๐๐ ปีที่เมืองน่านเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ได้รับเอาศิลปวัฒนธรรมของล้านนาทางด้านศาสนา และศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

“การปักลายผ้าหน้าหมอนผาหรือหมอนหก” ถือเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นและสำคัญของเมืองน่าน เนื่องจากต้องอาศัยความชำนิชำนาญในการปักลวดลายที่มีความละเอียดละออ ในอดีต หมอนผาและหมอนหกนี้มักจะมีการทำขึ้นมาคู่กันเสมอ เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป และใช้ในงานพิธีสำคัญต่าง ๆ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องหมายบ่งบอกที่นั่งประจำของบุคคล  ลวดลายผ้าปักหน้าหมอนแสดงให้เห็นถึงฐานะ ยศ และบรรดาศักดิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ ลวดลายผ้าปักหน้าหมอนแสดงถึงสัญลักษณ์ประจำตระกูล หรือประจำคุ้มที่แตกต่างกันไป ลายปักผ้าหน้าหมอนของเจ้าบ้านผู้ชายจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกับภรรยาที่มีสถานะรองลงมา วัสดุที่ใช้ในการปักสมัยโบราณนั้นจะนิยมใช้เส้นไหมเงิน ไหมทอง เครื่องเงินแท้ รวมถึงทองคำแท้อีกด้วย

การปักผ้าหน้าหมอนแบบโบราณ จึงเป็นมรดกวัฒนธรรมของเมืองน่านที่ได้รับการสืบทอดและฟื้นฟูโดยโฮงเจ้าฟองคำ ที่ยังคงเก็บมรดกของสายตระกูลไว้เป็นแบบอย่างและเพื่อการถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวผู้สนใจที่จะเรียนรู้การปักผ้าหน้าหมอนและต้องการที่จะเข้าถึงความประณีตของงานศิลปหัตถกรรมของล้านนา

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/FGydUS

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/g2emTR

 

ปักผ้าหน้าหมอนเมืองน่าน : โฮงเจ้าฟองคำ

คุณพีระวัฒน์ ถาเป็ง

โฮงเจ้าฟองคำ  ๘ ซอย ๒ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๐ข๕๓๗ และ ๐๘๙-๗๑๐-๕๓๗