ปั้นและเขียนลายสังคโลก : กะเณชาสังคโลก

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อผู้คนทั้งในด้านการปกครองและความเชื่อในดินแดนสุโขทัยมาตั้งแต่ก่อนที่จะสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี แม้อิทธิพลของศาสนาพุทธจะเข้ามามีบทบาทและเผยแพร่อย่างกว้างขวางในยุคต่อมา แต่อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยสุโขทัยยังคงปรากฏร่องรอยอย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปของสถาปัตยกรรมเช่นปรางค์และเทวรูปเคารพ เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพิฆเนศ เป็นต้น

ด้วยความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ กะเณชาสังคโลกจึงใช้นาม “Ganesha” เป็นชื่อของโรงปั้นและร้านค้าโดยอาศัยความศรัทธาและความชำนิชำนาญในการฝึกฝนปั้นช้างและองค์พระพิฆเนศสังคโลก ผลงานของกะเณชาสังคโลกได้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช้าง-สัตว์มงคลซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในทางพุทธศาสนาและศึกสงครามในสมัยสุโขทัย และด้วยความเชี่ยวชาญในการทำสังคโลกที่สืบทอดมาจากครอบครัว จึงได้ผลิตงานสังคโลกที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนที่หลอมรวมฝีมือและความศรัทธาเข้าด้วยกัน

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/MyHpo2

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/qR7EoS

 

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : กะเณชาสังคโลก

คุณหทัยรัตน์ พรมเพ็ชร : กะเณชาแกลเลอรี่

๒๒๗/๓ หมู่ ๓ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๙-๔๔๐๒ / ๐๘๓-๘๗๒-๐๑๗๕