ปั้นและเขียนลายสังคโลก : อุษาสังคโลก

"สังคโลก" เป็นคำเรียกเครื่องถ้วยที่ผลิตในสมัยสุโขทัยและอยุธยา ช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ อาณาจักรสุโขทัยมีแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกสองแหล่งใหญ่คือ แหล่งเตาสุโขทัยและแหล่งเตาศรีสัชนาลัย โดยเฉพาะเตาป่ายาง ที่ศรีสัชนาลัยนั้น สันนิษฐานว่าอาจเป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาสังคโลกที่สำคัญ

แหล่งเตาเผามากกว่า 1,000 เตาที่ปรากฏเรียงรายริมแม่น้ำยมของจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าสุโขทัยและศรีสัชนาลัย แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของการผลิตสังคโลกเพื่อใช้ในชุมชนและเพื่อการส่งออก ตุ๊กตาสังคโลกที่มีรูปแบบหลากหลายนั้น จึงเป็นงานศิลปกรรมที่เหลือรอดและสืบทอดต่อจากอดีตถึงปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของพื้นที่สุโขทัย

ด้วยมองเห็นความงามและคุณค่าทางสุนทรียะของผลงานที่สร้างไว้ของคนยุคก่อน และด้วยความประทับใจและผูกพันกับสังคโลก โดยเฉพาะ ตุ๊กตาสังคโลกรูปสัตว์ชนิดต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีต อุษาสังคโลกพร้อมที่จะร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปั้นตุ๊กตาสังคโลกรูปสัตว์ที่มีรูปลักษณ์และการประดับตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุโขทัย

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/JMZwSf

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/keh7lo

 

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : อุษาสังคโลก

คุณอุษา ทัฬหสิริเวทย์ : อุษาสังคโลก

๓๕๗/๑ หมู่ ๓ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๔๖-๕๐๗๖