ทอผ้าจกไทยพวน : สุนทรีผ้าไทย

ผ้าตีนจกหาดเสี้ยวซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยพวน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยชาวไทยพวนหาดเสี้ยวเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยอพยพเข้ามาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกของชาวไทยพวน ด้วยเทคนิคพิเศษคือใช้ขนเม่น “จก” ฝ้ายสลับสีลงในผืนผ้าเพื่อสร้างลวดลายและสีสันให้สวยงามตามความต้องการถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวพวน ปัจจุบันชาวไทยพวนสุโขทัยยังคงสืบทอดการทอผ้าตามกรรมวิธีดั้งเดิม เริ่มตั้งแต่การปั่นฝ้าย จนถึงกระบวนการทอให้เป็นผืนผ้า โดยใช้วัตถุดิบและเทคนิคเฉพาะของท้องถิ่นเพื่อธำรงรักษาชื่อเสียงและวัฒนธรรมผ้าของชุมชนให้ยั่งยืน

สุนทรีผ้าไทย คือส่วนหนึ่งของชุมชนไทยพวน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยที่เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมผ้าของชาวไทยพวน ที่มุ่งจะสืบสาน ส่งต่อและสืบทอดกระบวนการทอผ้าแบบดั้งเดิมรวมถึงความสำคัญและความหมายของผ้าในวัฒนธรรมไทยพวนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสืบไป

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/UYswf9

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/X5rsMQhttps://goo.gl/rGIeWN

 

ทอผ้าจกไทยพวน : สุนทรีผ้าไทย

คุณรวีวรรณ ขนาดนิด : สุนทรีผ้าไทย

๓๒๙ หมู่ ๙  ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๕๘-๘๕๗๖