การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ประเทศไทย

 Creative Tourism Thailand

 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม

(คณะทำงาน โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,2555)

 

Creative Tourism Thailand: REAL

Reciprocating: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

Experiencing: มีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว

Appreciating: ชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่

Lifelong Learning: เรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด

 

การท่องเที่ยวสร้างสรรค์จึงเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของพื้นที่ผ่านประสบการณ์ตรงและมุ่งหวังที่เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์