หัตถกรรมท้องถิ่น

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

การสานกะเหลวไทยพวน บ้านเขาพระ

เรียนรู้การสานกะเหลวไทยพวน บ้านเขาพระ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เรียนรู้การจักสาน บ้านหนองเสือ

เรียนรู้การจักสาน บ้านหนองเสือ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การทำโคมไฟ บ้านม่วงตึ๊ด

เรียนรู้การทำโคมไฟ, บ้านม่วงตึ๊ด ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

การทำผ้าห่มตาโก้ง บ้านนาซาว

เรียนรู้การทำผ้าห่มตาโก้ง, บ้านนาซาว ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน

การจักสาน บ้านต้าม

เรียนรู้การจักสาน, บ้านต้าม ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

การแกะสลักพระไม้ วัดมหาโพธิ์

เรียนรู้การแกะสลักพระไม้ วัดมหาโพธิ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน