หัตถกรรมท้องถิ่น

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

การทอผ้า บ้านนาอ้อ

เรียนรู้การทอผ้า บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย

การปักผ้าอิ้วเมี่ยน ชุมชนจอมแขวน

เรียนรู้การปักผ้าอิ้วเมี่ยน ชุมชนจอมแขวน ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ทอผ้าจกไทยพวน : สุนทรีผ้าไทย

ทอผ้าจกไทยพวน : สุนทรีผ้าไทย จ.สุโขทัย

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : อุษาสังคโลก

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : อุษาสังคโลก จ. สุโขทัย

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : บัวสังคโลก

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : บัวสังคโลก จ.สุโขทัย

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : กะเณชาสังคโลก

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : กะเณชาสังคโลก จ.สุโขทัย