หัตถกรรมท้องถิ่น

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

หล่อเหรียญทวารวดีเมืองอู่ทอง

หล่อเหรียญทวารวดีเมืองอู่ทอง : โรงหล่อวิเชียร จ.สุพรรณบุรี

ปักผ้าหน้าหมอนเมืองน่าน : โฮงเจ้าฟองคำ

ปักผ้าหน้าหมอนเมืองน่าน : โฮงเจ้าฟองคำ จ.น่าน

ทำผาสาดลอยเคราะห์

ทำผาสาดลอยเคราะห์ : อมร ณรงค์ศักดิ์ (ป้านาง) อ.เชียงคาน จ. เลย

เขียนลวดลายหน้ากากผีตาโขน : ช่างจุก

เขียนลวดลายหน้ากากผีตาโขน : ศรศักดิ์ เจริญทรัพย์ (ช่างจุก) อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : โมทนาเซรามิค

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : โมทนาเซรามิค

เขียนลายสังคโลก : บ้านปรีดาภิรมย์

เขียนลายสังคโลก : บ้านปรีดาภิรมย์