หัตถกรรมท้องถิ่น

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : สุเทพสังคโลก

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : สุเทพสังคโลก

เซรามิคสุโขทัย

ภารุจีร์ บุญชุ่ม

พิมพ์พระสุโขทัย

บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์

สังคโลกบ้านเกาะน้อย

เกศอนงค์

นาฏศิลป์สุโขทัย

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

ลูกปัดแบบโบราณเมืองอู่ทอง

สมนึก ทองรักชาติ