ศิลปะวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

การทำขนมจีน บ้านขนมจีนท่าพระตะวันออก

เรียนรู้การทำขนมจีน บ้านขนมจีนท่าพระตะวันออก ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การปลูกข้าวไร่ ชุมชนกกสะทอน

เรียนรู้การปลูกข้าวไร่ ชุมชนกกสะทอน ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน บ้านนาเกลือ

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านนาเกลือ บ้านบางละมุง ชลบุรี

วิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน

เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ต.หาดเล็ก

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน, ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

วิถีชีวิตประมงในคลอง ต.ไม้รูด

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงในคลอง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด