ศิลปะวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

อาหารนครชุม

อาหารนครชุม : ชุมชนนครชุม จ.กำแพงเพชร

วิถีชีวิตไทดำบ้านนาป่าหนาด

วิถีชีวิตไทดำบ้านนาป่าหนาด : ศูนย์วัฒนธรรมฅนไทดำ จ.เลย

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน : ชุมชนแหลมกลัด

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน : ชุมชนแหลมกลัด จ.ตราด

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน บ้านบางละมุง

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน บ้านบางละมุง

ผ้าห่มนวมเชียงคาน

ร้านสุณีพร

อาหารพื้นบ้าน เมืองด่านซ้าย

แม่คำพัน อ่อนอุทัย