งานศิลปะหัตถกรรมเมืองเก่าสุโขทัยเพื่อเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่

งานศิลปะหัตถกรรมเมืองเก่าสุโขทัยเพื่อเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่

วิธีการเดินทาง : กรุงเทพฯ ดอนเมือง - สุโขทัย

สายการบินที่ให้บริการ

รถยนต์ส่วนตัว : จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง คือ

    ๑. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศ เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง ๔๔๐ กิโลเมตร
    ๒. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ ๕๐ บริเวณแยกอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตรงไปจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง ๔๒๗ กิโลเมตร

 

๐๙.๐๐ น. ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนนพมาศ สถานที่ซึ่งรวบรวมลวดลายโบราณของสุโขทัย

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๐๐ น.  [กิจกรรมที่ ๑] เขียนลายสังคโลก บ้านปรีดาภิรมย์

๑๖.๐๐ น.  สักการะพระอจนะ หรือที่เรียกกันว่าพระพูดได้ ณ “วัดศรีชุม”เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ วิหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายหมดแล้ว ผนังทางด้านข้างมีช่องเล็ก ๆ ซึ่งถ้าเข้าไปในอุโมงแล้วไปโผล่ที่ช่องนี้แล้วพูดออกมาดัง ๆ ผู้ที่อยู่ในวิหารจะต้องคิดว่าพระอัจนะพูดได้ เสียงพูดนั้นจะกังวาน น่าเกรงขาม ซึ่งสมัยก่อนจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการปลุกปลอบขวัญทหาร "พระอจนะ" เป็นพระพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ วัสดุปูนปั้น แกนในก่ออิฐและศิลาแลง หน้าตักกว้าง ๑๑.๓๐ เมตร สูง ๑๕ เมตร องค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่เต็มวิหาร ศิลปะแบบสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ภายในวัดศรีชุม ส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการย่อย่องให้เป็นมรดกโลก นอกจากนั้นจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พบว่ามีการบันทึกความมหัศจรรย์ของพระอจนะไว้ว่า เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพไปปราบกฏที่เมืองสวรรคโลก ได้มาชุมนุมพลที่วัดศรีชุม ปรากฏว่ามีเสียงเปล่งออกมาจากองค์พระอจนะ ทำให้กองทัพเกิดขวัญกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

๑๘.๐๐ น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็น และกลับเข้าที่พัก

 

๐๗.๐๐ น. รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

๐๙.๐๐ น.  [กิจกรรมที่ ๒] พิมพ์พระสุโขทัย บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๐๐ น.  [กิจกรรมที่ ๓] นาฏศิลป์สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

๑๖.๐๐ น.  ขี่จักรยาน ชมพระอาทิตย์ตกดิน และชมความสวยงามเก่าแก่ของเมืองสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๔ ให้เป็น “มรดกโลก” เนื่องจากในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ ๆ ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กำแพงเมืองสุโขทัย วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม เนินปราสาทพระร่วง วัดตระพังเงิน วัดสระศรี วัดศรีสวาย ศาลตาผาแดง แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง) วัดพระพายหลวง วัดศรีชุม วัดช้างรอบ เขื่อนสรีดภงค์ วัดเชตุพน วัดเจดีย์สี่ห้อง วัดสะพานหิน และวัดตระพังทองหลาง เป็นต้น

๑๙.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำ และกลับเข้าที่พัก

 

๐๗.๐๐ น. รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

๐๙.๐๐ น.  [กิจกรรมที่ ๔] ปั้นและเขียนลายสังคโลก สุเทพสังคโลก

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐ น.  แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก ณ ร้านเพ็ญจันทร์ของฝาก อำเภอกงไกรลาศ

๑๕.๐๐ น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

งานศิลปะหัตถกรรมเมืองเก่าสุโขทัยเพื่อเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่

admin@ctthailand.com