การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: “ลูกกำปัด” ทวารวดี วิถีอารยธรรมอู่ทอง

โปรแกรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: “ลูกกำปัด” ทวารวดี วิถีอารยธรรมอู่ทอง

ณ อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (๒ วัน ๑ คืน)

วิธีการเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว

๑. กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี หรือ กรุงเทพฯ – นนทบุรี – บางบัวทอง - สุพรรณบุรีระยะทาง 107 กิโลเมตร

๒. กรุงเทพฯ – ปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว - สุพรรณบุรี ระยะทาง 115 กิโลเมตร

๓. กรุงเทพฯ – อยุธยา - สุพรรณบุรี ระยะทาง 132 กิโลเมตร

๔. กรุงเทพฯ – อ่างทอง - สุพรรณบุรี ระยะทาง 150 กิโลเมตร

๕. กรุงเทพฯ – นครปฐม – กาแพงแสน -สุพรรณบุรี ระยะทาง 164 กิโลเมตร 

 

๐๙.๐๐น.                 ออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่อนุเสารีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ มายัง จ.สุพรรณบุรี ใช้เวลาเดินทาง ๑.๓๐ ชั่วโมง โดยประมาณ

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐น.      เยี่ยมชมและสักการะวัดป่าเลไลยก์ กราบไหว้หลวงพ่อโต

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐น.      สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เยี่ยมชมอุทยานมังกรสรรค์

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.      รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนจะมุ่งหน้าไปยัง อ.อู่ทอง 

๑๓.๓๐น.-๑๕.๓๐น.    ศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง รับฟังการบรรยายจากวิทยากร

๑๕.๓๐-๑๗.๓๐น.      เยี่ยมชม “พุหางนาค” สวนหินธรรมชาติ ๕๐๐ ล้านปี พร้อมเยี่ยมชมจุดชมวิวสำคัญที่จะมองเห็นความสวยงามของเมืองอู่ทองในยามเย็น

๑๘.๐๐น.                  รับประทานอาหารพื้นบ้านเมืองสุพรรณร่วมกัน

๒๐.๐๐น.                  เข้าที่พักที่บ้านดินริมน้ำ รีสอร์ท พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

๐๙.๓๐-๑๒.๓๐น.      [กิจกรรม] ลูกปัดแบบโบราณเมืองอู่ทอง สมนึก ทองรักชาติ

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.      รับประทานอาหารพื้นบ้านเมืองสุพรรณ โดยกลุ่มชาวบ้าน ในชื่อ “นอนบ้านดิน กินปิ่นโต”

๑๓.๓๐-๑๕.๐๐น.      เดินเที่ยวตลาดน้าสามชุก (ตลาด๑๐๐ปี) ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมและประวัติศาสตร์เก่าแก่ของชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๑๗.๐๐น.                เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: “ลูกกำปัด” ทวารวดี วิถีอารยธรรมอู่ทอง

admin@ctthailand.net