การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้และลิ้มรส อาหารพื้นบ้านตำรับด่านซ้าย

โปรแกรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้และลิ้มรส อาหารพื้นบ้านตำรับด่านซ้ายณ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย

( ๒ วัน ๓ คืน )

 

๑๐.๐๐น.                 ออกเดินทางพร้อมกันสู่ จ.เลย

๑๑.๒๐น.                เดินทางถึงสนามบินเลย ออกเดินทางมายัง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมงครึ่ง โดยประมาณ

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐น.     เยี่ยมชมและสักการะวัดพระธาตุศรีสองรัก พร้อมชมต้นผึ้งที่มีรูปทรงคล้ายปิรามิดทำจากเทียนไขเข้ารูปเป็นดอกและตัวโครงทำจากกาบกล้วย ซึ่งชาวบ้านนิยมทำมาเพื่อสักการบูชาพระธาตุและแก้บนเป็นความเชื่อของท้องถิ่นที่สืบถอดกันมายาวนาน

๑๕.๓๐-๑๗.๓๐น.    เยี่ยมชมและสักการะวัดเนรมิตวิปัสสนา

๑๘.๐๐น.                 รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

๑๙.๐๐น.                 เดินทางถึงที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

๐๙.๓๐-๑๒.๓๐น.           [ กิจกรรม ] อาหารพื้นบ้าน เมืองด่านซ้าย แม่คำพัน อ่อนอุทัย

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ที่ร้านแม่คำพัน)

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐น.           เยี่ยมชมและสักการะวัดโพนชัย วัดคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งของ อ.ด่านซ้าย พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผีตาโขนที่ตั้งอยู่ภายในวัด แวะชมสินค้าที่ทำเป็นรูปผีตาโขนและสินค้าท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งวางขายอยู่บริเวณทางเข้าวัด

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐น.           กิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยมชมเส้นทางธรรมชาติใน อ.ด่านซ้าย

๑๘.๐๐น.                รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

๑๙.๐๐น.                เดินทางถึงที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

๐๙.๐๐น.                เช็คเอาท์ พร้อมออกเดินทางจากที่พัก มายัง อ.เมือง จ.เลย

๑๐.๓๐น.                เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

                    

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้และลิ้มรส อาหารพื้นบ้านตำรับด่านซ้าย

 admin@ctthailand.com