การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: แอ่วเมืองน่าน ย่านเมืองเก่า ทำ “ตุงค่าคิง” วัดพระเกิด

โปรแกรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: แอ่วเมืองน่าน ย่านเมืองเก่า ทำ “ตุงค่าคิง” วัดพระเกิด

ณ อำเภอเมือง จ.น่าน(๒ วัน ๓ คืน)

 

     

๐๙.๐๐น.                 ออกเดินทางสู่ จ.น่าน

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐น.     เยี่ยมชมและสักการะวัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น.     เยี่ยมชมและสักการะวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (วัดหลวงกลางเวียง)

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น.     สักการะวัดภูมินทร์และเยี่ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวง ภาพปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบันลือโลก ภาพนี้มีชื่อเสียงจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเยี่ยมของวัดภูมินทร์

    

๑๕.๓๐-๑๗.๓๐น.    เรียนรู้และร่วมกันทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ โดยกลุ่มแม่บ้านที่บ้านศรีพันต้น พร้อมเยี่ยมชมวิหารทองคำภายในวัดศรีพันต้น

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น.     รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน (ที่คุ้มเจ้าเมฆวดี ทานขันโตกพร้อมชมการแสดงฟ้อนแง้น)

๐๙.๓๐-๑๒.๓๐น.      [กิจกรรม] ตุง เมืองน่าน ชุมชนวัดพระเกิด

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.      รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐น.      เยี่ยมชมโฮงเจ้าฟองค้า ชมเรือนไม้เก่าโบราณ การทอผ้า ปั่นฝ้าย และร่วมท้ากิจกรรมการท้ากรวยดอกไม้เพื่อใช้ถวายพระ

๑๖.๐๐-๑๗.๓๐น.      สักการะพระธาตุเขาน้อย และชมวิวเมืองน่านยามเย็นจากมุมสูง

๑๗.๓๐-๒๐.๐๐น.      เดินถนนคนเดินน่าน สัมผัสวิถีชีวิต อาหารและสินค้าพืนเมือง จ.น่าน

๒๐.๓๐น.                เดินทางถึงที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

๐๙.๐๐น.                เช็คเอาท์ พร้อมออกเดินทางจากที่พัก มายังสนามบินน่าน

๑๐.๓๐น.                เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: แอ่วเมืองน่าน ย่านเมืองเก่า ทำ “ตุงค่าคิง” วัดพระเกิด

admin@ctthailand.net