งานศิลปะหัตถกรรมศรีสัชนาลัย-ศรีสำโรง-เมืองสุโขทัยเพื่อเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่

โปรแกรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: งานศิลปะหัตถกรรมศรีสัชนาลัย-ศรีสำโรง-เมืองสุโขทัยเพื่อเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่

ณ อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย(๒ คืน ๓ วัน)

 

รถยนต์ส่วนตัว : จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง คือ

๑. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศ เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง ๔๔๐ กิโลเมตร

๒. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ ๕๐ บริเวณแยกอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตรงไปจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง ๔๒๗ กิโลเมตร

หมายเหตุ: จากตัวอำเภอเมือง มุ่งหน้าไปยัง อ.ศรีสัชนาลัย ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๓ ระยะทางประมาณ ๙๓ กม.

๐๙.๐๐น.                 ออกเดินทางสู่ จ.สุโขทัย

*หมายเหตุ: หากเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียและนกแอร์ จะลงจอดที่สนามบินพิษณุโลก จากนั้นจะมีรถตู้ให้บริการจากทางสายการบิน คอยอานวยความสะดวกรับ-ส่ง ผู้โดยสารเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์ฯ จ.สุโขทัย แต่หากเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์จะลงจอดที่สนามบินสุโขทัย

 

๑๐.๐๐น.                 เดินทางถึง จ.สุโขทัย จากนั้นจึงออกเดินทางมุ่งหน้ามายัง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมงครึ่ง โดยประมาณ

๑๑.๓๐น.                รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๒.๓๐น.                เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เตาทุเรียงหมายเลข๖๑ ที่บ้านเกาะน้อย และศูนย์ศึกษาและ อนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) โดยเชิญ คุณเกศอนงค์ พูนดี มาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษให้ความรู้

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐น.     [กิจกรรมที่ ๑ ] สังคโลกบ้านเกาะน้อย เกศอนงค์ พูนดี

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐น.     เยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์คู่เมืองศรีสัชนาลัยที่ “วัดช้างล้อม” และ “เขาพนมเพลิง” พร้อมปั่นจักรยานชมรอบเมืองศรีสัชนาลัย

๙.๓๐-๑๒.๓๐น.      [ กิจกรรมที่ ๒ ] ปั้นและเขียนลายสังคโลก โมทนาเซรามิค

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐น.-๑๕.๓๐ น. เยี่ยมชมวิถีชิวิตชาวบ้านการทาผ้าหมักโคลน ที่หมู่บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย

๑๓.๓๐น.-๑๕.๓๐น.     เยี่ยมชมวิถีชิวิตชาวบ้านการทาผ้าหมักโคลน ที่หมู่บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย

๑๖.๐๐น.-๑๗.๓๐น.     เยี่ยมชมวิถีชิวิตชาวบ้านการทำข้าวเปิ๊บทรงเครื่อง ที่ร้านข้าวเปิ๊บยายเครื่อง ซึ่งข้าวเปิ๊บถือเป็นอาหารเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของบ้านนาต้นจั่นที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

๑๘.๐๐น.                    รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

๑๙.๓๐น.                   เดินทางถึงที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

๘.๓๐น.                  เช็คเอาท์ พร้อมออกเดินทางจากที่พัก มายัง อ.เมือง จ.สุโขทัย ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมงครึ่ง โดยประมาณ        

๙.๓๐-๑๒.๓๐น.      [ กิจกรรมที่ ๓ ] เซรามิคสุโขทัย ภารุจีร์ บุญชุ่ม

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น.    เยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญได้แก่ วัดศรีชุม และวัดตระพังทอง

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น.    เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

๑๖.๐๐น.               เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

                         

งานศิลปะหัตถกรรมศรีสัชนาลัย-ศรีสำโรง-เมืองสุโขทัยเพื่อเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่

admin@ctthailand.com